79

ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး၏ တပ်ဖွဲဝင်စုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် စည်းမျဉ်းများ

ထုတ်ပြန်ချက်
09 February 2024

ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး၏

တပ်ဖွဲဝင်စုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ

မူဝါဒနှင့် စည်းမျဉ်းများ
Topics: ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး၏ တပ်ဖွဲဝင်စုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် စည်းမျဉ်းများ
Tags: တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် တအာင်းတပ်မတော် ထုတ်ပြန်ချက်

မှတ်ချက်များ
သင်၏ ထင်မြင်ချက်